Jätkub “Õpetaja koolitab”

2021. aasta alguses võttis Tartu Lasteaed Kannike ette 1,5- aastat kestva enesetäiendus teekonna Tartu Ülikooli ja Tallinna Ülikooli koostöös välja töötatud kaasava hariduse täiendkoolituse raames. 

Siinkohal lühike ülevaade, millise pilootprojektiga on tegu ning milliseid muutuseid on oodata sügisel algavast uuest õppeaastast. 

Kaasava hariduse rakendamine Tartu lasteaias Kannike, 
“Tugiisikust lapse mentoriks”

Kaasava hariduse rakendamine on Eesti haridusmaastikul olnud fookuses juba aastaid. Kaasavast haridusest Tartu lasteaias Kannike võime rääkida aastast 2015, kui alustasime LP-mudeli rakendamisega ning seeläbi hakkasime järjepidevalt ja teaduspõhiselt antud teemaga tegelema. Esialgu keskendusime erivajadustega lastele, keda püüdsime kaasata ja toetada tavakeskkonnas. Peagi mõistsime, et õpetaja pühendab kogu oma energia erivajadustega lastele, jättes teistele lastele vähem aega ja tähelepanu. Kuna igal lapsel on õigus võrdsele kohtlemisele olime jõudnud etappi, kus esitasime endale küsimuse:”Kuidas jõuda iga lapseni?” Mõistsime, et õpetajale on vaja toeks lisaks tugispetsialistidele abilist lapse tugiisiku näol. 

Teame, et iga konkreetse lapse jaoks on oma võti, selle võtme keerajaks on Kannikese lasteaias tugeva empaatiavõimega professionaalsed õpetajad ja spetsialistid, kes on avatud  elukestvale õppele ja näevad alati arengupotentsiaali. Pidev enesereflektsioon aitab meil analüüsida tehtut ning õppida oma vigadest. LP-gruppides mudeli (LP-mudel käsiraamat, 2016) järgi juhtumeid lahendades ja säilitavaid tegureid analüüsides, tõdesid õpetajad, et tugiisikud kipuvad rohkem laste nõrkustele keskenduma ja liialt abistama, pärssides sellega lapse eneseteostust ja enesega hakkama saamist. Mõistsime, et midagi on vaja muuta. Juhtkond, tugimeeskond ja LP-gruppide juhid jõudsid ümarlaudade, erinevate kirjandusallikate ja praktilise töö käigus  tõdemuseni, et vajame tugiisiku asemel lapse mentorit, kes oleks lapsele suunajaks ja eeskujuks, mitte abistajaks. 

Oma kursusetöös seadsime eesmärgiks välja selgitada, kuidas mõistavad Tartu Lasteaed  Kannike õpetajad tugiisiku ja mentori ametikoha rolle ning milliseid tegureid peavad nad oluliseks, et tagada kaasava hariduse tõhus rakendumine.

Meie töö hüpoteesiks sai: Ametinimetuse “tugiisik” muutmine “lapse mentoriks” muudab töötajate mõttemaailma – lapse abistajast saab suunaja ja juhendaja.

Selle jaoks tõstatasime ka uurimisküsimused:

1.  Määratleda tugiisiku ja mentori olemus ning selgitada välja, mille poolest tugiisiku ja mentori tegevused kattuvad ja millised tegevused eristuvad? 

2. Kas ametinimetuse muutus toob kaasa Tartu lasteaias Kannike töötajate mõttemaailma muutuse ja tagab tõhusama kaasava hariduse rakendumise?

Tartu Lasteaed Kannike on alustanud teekonda, milles tasapisi liigume mõttemaailma muutuseni. Uurimustöö tulemustest selgus, et töötajad on avatud meelega ning varasemad arvamused ja mõtted antud teemadest on aja möödudes juba muutunud. Oluliselt rohkem nähakse “tugiisiku” ja “lapse mentori” rolli igapäevastes tegevustes. Osatakse leida erinevusi ja ühisosa mõlema ametinimetuse töös ning ollakse valmis tasapisi uue ametinimetuse omaks võtmisega. 

Kannike lasteaias mõistetakse, et iga inimene on väärtuslik ja kõigil on oma koht selles kirevas maailmas. Püüame luua sillad kõikide osapoolte vahel ning lapse mentori töö näol oleks erisuste kaasamine ja integreerimine tavaühiskonda märksa loomulikum ja pehmem. Teadlik lapse juhtimine, inspireerimine, oma tegevusega eeskujuks olemine võimaldab kõikidel üksteise sarnasusi ja erinevusi paremini mõista. Lapse mentor ei keskendu lapse nõrkustele vaid tema tugevustele ning tähelepanu on hoopis positiivsel. Meie eesmärgiks on, et iga laps kasutab oma arengupotentsiaali ja õppimisvõimalusi ning ta julgeb eksida.  

Mõttemaailma muutus on protsess ning muutuste elluviimine eeldab põhimõttekindlat liikumist püstitatud eesmärkide suunas.  Järgmise etapina koostatakse lapse mentori tööjuhend, mis toetab omakorda uue  mõtteviisi mugandamist meie lasteaia organisatsiooni. 

Pilootprojekti rakendumisest ja tulemustest meie majas teeme kokkuvõtted järgmise õppeaasta lõpus. 

Lasteaed Kannike hindab läbitud teekonda kaasava hariduse kursusel, mis pakkus tohutult väljakutseid, eneseanalüüse ja teadlikku ning mõtestatud eesmärkide seadmist lasteaia kui organisatsiooni arendamisel. Meid inspireerisid professionaalsed õppejõud ja kolleegid teistest lasteaedadest. 

https://lh4.googleusercontent.com/Lts_Japm3T3jpoARkZjskQtWmKHmCf92HEmC6X8PusDi3g7ZyQa22UKuahzpT2KqD9a3DHKEBuLrYdKGYsbtSZbkXZz09QU0YBaUOeXIapLbah3eEWKgCydTVOAy94addJIu2eE   https://lh6.googleusercontent.com/zhTtnadpAYzl0Eg5vabOiVIKl-1xYpyYA2h8aypUumQSmlRTBMu40Gh-w9RPs2yJwz19PwHfg3rvNAxJtdDX-H7iea171vmw0ab_Dq5-pUSl07LNHFffK3wCEXcZdHe3KihM82M
Tugiisik – lapse toetaja ja abistajaLapse mentor – lapse suunaja, juhendaja, eeskuju
https://lh6.googleusercontent.com/86s8cNvGjcXnvru5e5qo-VEFLDk6pbqngPljwoY7l2GNCGx3k_RJeBysCcZXdVehY_n1mXLycYD_JIXOi--wxvxns8hGqjp0EsShxwigJaEXwAeBkGz18vKhh0yZgijB9Wq7Wvc
https://lh3.googleusercontent.com/FOb4haCLWTZOc1KOK7p7rQdYkylL9hwpsN--hZDqRMh218mHGXr8UcBQ1fSFF2gi3iyaZs1aO-rLlEawdK0kAOM019wnurRGAtqXXDJdYPigi1qwayEJY2uVNEu9dBaktFHyBj0
Lapsele ei ole vaja anda „kala“ ja piirata sellega tema arengut,vaid laps vajab õnge, et tekiks motivatsioon katsetada uusi asju ja ise tegutseda!

* Illustreerivad pildid on võetud internetist

Artikli koostasid: Tartu lasteaed Kannike logopeed Liis Lättemäe ja õpetaja Kadri Lipp 

Tartu 24.05.2022