Arengukava

Tartu Lasteaed Kannike arengukava 2020-2026 lähtub asutusesisesest tegevusanalüüsist, sisehindamise aruandest, lisaks arvestati Tartu linna arengustrateegiat „Tartu 2030“ ja Tartu linna arengukava aastateks 2013-2020. See on nägemus meie lasteaia arengusuundadest, mis määrab lasteaia arengu ja omanäolisuse sellisena, nagu me soovime oma lasteaeda näha lähiaastatel. Arengukava koostamine toimus demokraatlikus protsessis, kuhu olid kaasatud lasteasutuse kõik töötajad ja hoolekogu esindajad.

Et kõige tähtsam on lasteaias laps, tema areng ja vajadused, on arengukava koostamisel lähtutud eelkõige lapsest, tema perekonnast ja lasteaia töötajatest.

Arengukava sisu:

  • sissejuhatus
  • üldine ülevaade
  • arengukava lähtealused
  • arendustegevuse põhisuunad ja valdkonnad (visioon, missioon, väärtused)
  • tegevuskava 2020-2026
  • arengukava uuendamise kord