Põhimäärus

Tartu Lasteaia Kannike põhimäärus on vastu võetud 19.05.2020 nr 18, jõustub 01.07.2020. Määrus kehtestatakse koolieelse lasteasutuse seaduse § 9 lõike 3 ja Tartu linna põhimääruse § 21 lõike 2 alusel.

Põhimäärus sisaldab järgmisi valdkondi:

  1. Üldsätted
  2. Tegevuse eesmärgid ja ülesanded
  3. Lasteasutuse juhtimine
  4. Õppe- ja kasvatuskorralduse alused
  5. Lapse ja lapsevanema õigused ja kohustused
  6. Lasteasutuse töötajad
  7. Lõppsätted

Põhimäärusega saab tutvuda Riigiteatajas: https://www.riigiteataja.ee/akt/421052020009