Õppetegevus

Kannikese lasteaias kujundame väärtuste ja loova tegutsemise kaudu lapse positiivset mina-pilti. Väärtustame iga isiksust, kui oma sisemuselt unikaalset olendit, tema füüsilist, vaimset, sotsiaalset ja moraalset arenemist.

Õppe-kasvatustegevuse üldeesmärk on lapse mitmekülgne ja järjepidev areng kodu ja lasteasutuse koostöös. Sellest lähtuvalt toetab lasteaia õppe-kasvatustegevus lapse kehalist, vaimset, sotsiaalset ja emotsionaalset arengut, mille tulemusel kujunevad lapsel positiivne mina-pilt, ümbritseva keskkonna mõistmine, eetiline käitumine, esmased tööharjumused, õiged väärtushinnangud, kehaline aktiivsus ja arusaam tervise hoidmise tähtsusest, õpi-, mängu ja sotsiaalsed oskused, mis tagavad koolivalmiduse.

Õppe-kasvatustegevuse eesmärgid on:

 • Laps omandab eakohasel tasemel põhiteadmisi, -oskusi ja vilumusi riikliku õppekava poolt määratletud valdkondades.
 • Laps saab positiivse õppimise kogemuse ning kogeb rahulolu ja eduelamust lõpule viidud tegevustest ja saavutustest.
 • Lapsel kujuneb soov õppida, mida saadab huvi ja uudishimu, tegevustes on loov, paindlik ja algatusvõimeline.
 • Laps on aktiivne suhtleja eakaaslaste ja täiskasvanutega, suudab väljendada oma mõtteid, tundeid ja arvamusi, oskab kuulata ja arvestada teiste seisukohtadega.
 • Laps on avatud, koostöö- ja abivalmis, kogeb kokkukuuluvustunnet, sallivust ja hoolivust.
 • Laps tunneb isiklikku vastutust oma tegude  eest, käitub vastutustundlikult, oskab lahendada probleeme, konflikte.
 • Laps õpib mängu kaudu aktiivselt tegutsedes.
 • Laps omandab teadmisi kodukoha ajaloost ja loodusest.
 • Laps tutvub erinevate kunstivormidega, kohaliku ja rahvusliku kultuuriga.
 • Laps õpib eakohaselt tervist ja ümbritsevat keskkonda hoidma.
 • Laps tuleb toime vastavalt oma vanusele ja arengutasemele igapäevaelu toimingute ja eneseteenindamisega.

Õppe-kasvatustegevuse eesmärkide saavutamise viisid: vaatlus, vestlus, jutustamine, õppemäng, õppekäik, katsed ja uurimused, iseseisev töö, rühmatöö, lavastusmäng.

2013. aastal ühineses meie lasteaed Kiusamisest Vabaks programmiga (loe lähemalt siit).
Alates 2015. aasta sügisest alustasime Norra teadlaste väljatöötatud LP-mudeli (õppekeskkonna ja pedagoogilise analüüsi mudel) rakendamist, mis toodi Eestisse projekti TULUKE raames. LP-mudeli töötasid välja Norra haridusteadlased, arvestades õppiva organisatsiooni põhimõtteid (loe lähemalt siit).

Lisaks suurepärastele rühmaõpetajatele ja toredatele õpetaja abidele töötavad meie majas lastega veel:

Liikumisõpetajad: Kati ja Kaidi

Muusikaõpetajad: Siim ja Nele

Kunstiringiõpetaja: Seidi

Logopeed: Liis 

Sotsiaalpedagoog: Nele

Rühmades on kaasaegsed õppevahendid.

Meie eripära: motopõhine planeerimine
Igal õppeaastal on oma moto, mille alusel planeeritakse õppeaasta tegevuskava. Tänu sellele muutub iga õppeaasta omanäoliseks.

2021/2022 õ.a moto on: Muusika me sees ja ümber!
Motost tuleb õppeaasta eesmärk:
Laps kuuleb, märkab muusikat kõikide oma 5 meelega. Tunneb rõõmu musitseerimisest ja loovast liikumisest, märkab helide maailma meie ümber ja sees.

2020/2021 õ.a moto on: Avastame nutikalt – digiradaadel seigeldes!
Motost tuleb õppeaasta eesmärk:
motiveeritult ja õhinal toimetatakse igapäevaselt kaasaegsete robootiliste ja elektrooniliste vahenditega, mis aitavad rikastada ja kaasajastada laste õppe-ja kasvatustegevusi.

2019/2020 õ.a moto on: Seikluste aasta – põnevust igasse päeva!
Motost tuleb õppeaasta eesmärk:
laps tahab avastada, uurida, on julge ja avatud kõigele uuele.

2016/2017 õ.a moto oli: MIS ÜHELE VANA, SEE TEISELE UUS!
Moto: laps mõistab – väikestest tegudest kasvavad suured. Vanadele asjadele uue elu andmine on heategu planeedile.

2017/2018 õ.a moto oli: “Eesti Vabariik 100” Kas tunned maad? – Vanaisa Udo meenutused, jutustused. 
Eesmärk: Laps teab, et meie vabariik on meie kõikide ühise tegevuse tulemus – millised oleme meie, on ka meie kodu.

2018/2019 õ.a moto oli: Andekusel pole piire! 
Eesmärk: Laps on enesekindel, väärtustab enda ja teiste oskusi.