Hoolekogu

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on HOOLEKOGU alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Töö parendamiseks ootab hoolekogu rühma lapsevanematelt ettepanekuid ja soove!

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 “Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ja lähtudes Tartu Lasteaed Kannike direktori ettepanekust, Tartu Linnavalitsus otsustab:

1. Kinnitada Tartu Lasteaed Kannike hoolekogu koosseis 2021/2022. õppeaastaks järgmiselt:

RÜHMA NUMBER PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
1. Pillikratid Vivian Oja Kertu Pihlakas
2. Murumunad Anette Jaas Elina Savi
3. Tantsutupsud Helin Sinisalu Merit Themas
4. Musamiksid Annika Matrossov Evelin Leerima
5. Taibud Jaanika Merelaht Moonika Väärt
6. Rohekratid Elar Põldvere Mariliis Paal
7. Jutulinnud Birgit Teppo Mihkel Peterson
8. Kukerpallid Liina Animägi Erki Saks
9. Vandersellid Signe Varendi Maiga Kõiv
10. Keelesaksad Aive Hoppenstiel  Timmo Krull
11. Meistermummid Nele Paabusk Maria Lutsar
12. Pintselsabad Kairi Koskelainen Reilika Roosfeld
13. Rõõmurullid Kristiina Toll Kati London
14. Pisipõnnid Rita Grigor Kaili Evert
Õpetajate esindaja Anne Li Paabu
Linna esindaja Triin Siim

2. Korraldus jõustub 18.10.2021. a

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.