Hoolekogu

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on HOOLEKOGU alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Töö parendamiseks ootab hoolekogu rühma lapsevanematelt ettepanekuid ja soove!

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 “Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ja lähtudes Tartu Lasteaed Kannike direktori ettepanekust, Tartu Linnavalitsus otsustab:

1. Kinnitada Tartu Lasteaed Kannike hoolekogu koosseis 2022/2023. õppeaastaks järgmiselt:

RÜHMA NUMBER PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
1. Pillikratid Vivian Oja Kertu Pihlakas
2. Murumunad Anette Jaas Alo Lilles
3. Tantsutupsud Ero Tragel Aire Tiirik
4. Musamiksid Mariann Reppo Annika Matrossov
5. Taibud Jaanika Merelaht Moonika Väärt
6. Rohekratid Mailis Teppo Nele Kimmel
7. Jutulinnud Mihkel Peterson Piia Hirsnik
8. Kukerpallid Eveli Jürisaar Liina Animägi
9. Vandersellid Signe Varendi Maiga Kõiv
10. Keelesaksad Aive Hoppenstiel  Elar Põldvere
11. Meistermummid Maria Lutsar Mikk Kimmel
12. Pintselsabad Kairi Koskelainen Reilika Roosfeld-Pintson
13. Rõõmurullid Harri Tragel Silver Metsatsirk
14. Pisipõnnid Maarja Prušinski Linda Lanksepp
Õpetajate esindaja Anne Li Paabu
Linna esindaja Triin Siim

2. Otsus jõustub 17. oktoober 2022. a.

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.