Hoolekogu

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on HOOLEKOGU alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Töö parendamiseks ootab hoolekogu rühma lapsevanematelt ettepanekuid ja soove!

Hoolekogu koosseis 2020/2021 õppeaastal TULEKUL

RÜHMA NUMBER PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
1. Pillikratid    
2. Murumunad    
3. Tantsutupsud    
4. Musamiksid    
5. Taibud    
6. Rohekratid    
7. Jutulinnud    
8. Kukerpallid    
9. Vandersellid    
10. Keelesaksad    
11. Meistermummid    
12. Pintselsabad    
13. Rõõmurullid    
14. Pisipõnnid    
Õpetajate esindaja Anne Li Paabu
Linna esindaja Riia Voore