Hoolekogu

Vastavalt Koolieelse lasteasutuse seaduse § 24 on HOOLEKOGU alaliselt tegutsev organ, kelle ülesanne on jälgida, et õppe- ja kasvatustegevus vastaks laste arengule ja huvidele ning teha sellesuunalist koostööd lasteasutuse personaliga.

Hoolekogu töövorm on koosolek, mis toimub vähemalt üks kord kvartalis hoolekogu esimehe või juhataja ettepanekul.

Töö parendamiseks ootab hoolekogu rühma lapsevanematelt ettepanekuid ja soove!

NB! 2021/22 õppeaasta hoolekogu koosseis tulekul!

Võttes aluseks kohaliku omavalitsuse korralduse seaduse § 30 lg 1 p 2, Tartu Linnavolikogu 10. veebruari 2011. a määruse nr 31 “Hoolekogu moodustamise ja tegutsemise kord” § 13 lg 1 ja lähtudes Tartu Lasteaed Kannike direktori ettepanekust, Tartu Linnavalitsus otsustab:

1. Kinnitada Tartu Lasteaed Kannike hoolekogu koosseis 2020/2021. õppeaastaks järgmiselt:

RÜHMA NUMBER PÕHILIIGE ASENDUSLIIGE
1. Pillikratid Vivian Oja Kertu Pihlakas
2. Murumunad Meril Kilk Elina Savi
3. Tantsutupsud Helin Sinisalu Merit Themas
4. Musamiksid Mariliis Paal Birgit Teppo
5. Taibud Eve Hinnov Moonika Väärt
6. Rohekratid Elar Põldvere Kristina Malinovskaja-Gómez
7. Jutulinnud Ivo Maasik Enn Tumm
8. Kukerpallid Liina Animägi Erki Saks
9. Vandersellid Moonika Faster Marko Piirsoo
10. Keelesaksad Priit Suviste Mariann Reppo
11. Meistermummid Maria Lutsar Harri Tragel
12. Pintselsabad Ave Uggur Kristina Opmann
13. Rõõmurullid Markus Hõrak Kristiina Toll
14. Pisipõnnid Evelin Leerimaa Annika Matrossov
Õpetajate esindaja Anne Li Paabu
Linna esindaja Triin Siim

2. Korraldus jõustub 28. oktoobril 2020. a

3. Käesoleva korralduse peale võib esitada Tartu Linnavalitsusele vaide haldusmenetluse seaduses sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korraldusest teadasaamise päevast või päevast, millal oleks pidanud korraldusest teada saama või esitada kaebuse Tartu Halduskohtule halduskohtumenetluse seadustikus sätestatud korras 30 päeva jooksul arvates korralduse teatavakstegemisest.