Kodukord

HEA LAPSEVANEM, lasteaed on lapse jaoks teine kodu, kus toetame ja täiendame perekondlikku kasvatust ning pakume Teie lapsele turvalist kasvukeskkonda ja parimaid võimalusi igapäevaseks tegutsemiseks ja mänguks.

Selleks, et meie koostöö laabuks, peame täitma alljärgnevaid põhimõtteid, mis on kirjas Tartu Lasteaed Kannike kodukorras.

 1. ÜLDINFO
  1. Tartu Lasteaed Kannike on avatud 7.00 – 18.30. Ajavahemikus 18.00 – 18.30 töötab valverühm.
  2. Lasteaed on riigipühadel suletud. Lasteaia töötajatel on Uusaastale, Eesti Vabariigi aastapäevale, võidupühale ja jõululaupäevale vahetult eelneval tööpäeval 3 tundi lühendatud tööpäev. See tähendab, et rühmad lõpetavad oma tööpäeva kell 15.30, seejärel töötab valverühm 18.30.
  3. Lasteaia direktori taotlusel (kooskõlas hoolekoguga) võib haridusosakonna juhataja määrata lasteasutuse ajutise sulgemise. Lasteasutuse direktor korraldab ajutise sulgemise ajaks lapse paigutamise teise lasteasutusse.
  4. Suvisel perioodil (01. juuni – 31. august) töötavad lasteaias liitrühmad (rühmas kuni 20 last).
  5. Lasteaia välisuksed on lukustatud, sisenemiseks tuleb vajutada rühma numbrit. Uksed on avatud ajavahemikus 7.00 – 9.00 ja 16.00 – 18.00.
  6. Lasteaias tegutsevad tasulised huviringid, mille läbiviimise kvaliteedi ja info jagamise eest vastutab huviringi läbiviija.
 2. LASTEAIA KOHATASU JA TOIDURAHA TASUMINE
  1. Lapsevanem tasub lasteaiakoha kasutamise eest linnavolikogu kehtestatud lapsevanema poolt kaetavat osa (edaspidi kohatasu). Kohatasu arvestus ei peatu lapse haiguse või lasteasutusest puudumise ajaks, samuti lasteasutuse ajutise sulgemise ajal.
  2. Lapse toitlustamise eest makstakse kuu tegelike toidukordade alusel eeldusel, et vanem on õigeaegselt teavitanud lapse puudumisest.
  3. Lapse puudumisest tuleb teavitada hiljemalt toitlustamisele eelneva tööpäeva kella 15.00-ks rühma telefonile. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest õigeaegselt, tuleb vanemal tasuda puudutud päeva hommikusöögi eest. Kui vanem ei teavita lapse puudumisest puudumise päeva hommikul kella 9.00-ks, tuleb tasuda terve päeva toidukordade eest.
  4. Lapsevanem annab esimesel võimalusel teada, millal laps pärast puudumist lasteaeda tagasi tuleb.
  5. Kohatasu ja toiduraha arve edastatakse raamatupidamisteenistuse poolt elektrooniliselt (arve maksja e-posti aadressile) või lapsevanema soovil paberkandjal.
  6. Lapsevanem tasub lasteaia toiduraha ja osalustasu iga kuu 20. kuupäevaks vastavalt raamatupidaja poolt esitatud arvele.
  7. Lasteasutuse direktor võib algatada koha kasutamise lõpetamise, kui: lapsevanemal on võlgnevus kahekordses lapsevanema poolt kaetava osa suuruses summas, sõltumata sellest, kas võlgnevus on tekkinud kohatasu või toidukulu eest.
 3. LAPSE LASTEAEDA TOOMINEJA KOJU VIIMINE
  1. Lapse esmakordsel lasteaeda tulekul peab lapsevanem arvestama, et laps vajab lasteaiaga kohanemiseks aega. Kohanemisperiood on lastel erinev ja see lepitakse kokku rühma õpetajatega. Informeerige õpetajat oma lapse tervislikest eripäradest, toitumisega seonduvast (toiduallergia jms), käitumise ja  harjumustega seotud erisustest.
  2. Laps tuleb lasteaeda koos lapsevanema või selleks volitatud isikuga, kes annab lapse isiklikult õpetajale või õpetajat abistavale töötajale üle.  
  3.  Lasteaia töötajad vastutavad lapse eest alates hetkest, mil lapsevanem on lapse õpetajale üle andnud ja lahkunud rühma ruumidest. Õpetajalt lapsevanemale läheb vastutus üle hetkel, mil õpetaja on lapse lapsevanemale üle andnud.
  4. Lapse lasteaeda toomise aja valib lapsevanem selliselt, et see ei segaks rühma päevakava ja lapsel oleks võimalus algavasse päeva sisse elada. See tähendab, et lapsevanem toob lapse lasteaeda vähemalt kümme minutit enne söögi algust kui laps sööb hommikusööki või hiljemalt kümme minutit enne päevaplaanis kajastatud õppe- ja kasvatustegevuste algust.
  5. Lapse hilisemast lasteaeda tulekust ja puudumajäämisest teavitab lapsevanem rühmatelefonil õpetajat hiljemalt kell  9.00.
  6. Õhtul peab lapsevanem kinni rühma (valverühma viiakse laps  kell 17.55) ja lasteaia sulgemise ajast, kuna hoone pannakse valve alla ja väravad suletakse kell 18.30.
  7. Kui lapsele tuleb õhtul järele rühma töötajatele võõras isik, peab lapsevanem sellest eelnevalt teavitama õpetaja, vastasel juhul last võõrale isikule ei anta.
  8. Õpetajal on keelatud anda lapsi üle ebakaines ja psühhotroopsete ainete mõju all olevale isikule.
  9. Lapsevanem teavitab lapse kojuminekust õpetajat isiklikult.
  10. Lasteaia ühisüritustel vanematega vastutab lapse turvalisuse eest lapsevanem.
  11.  Kui tekib olukord, et lapsevanem ei jõua mingil põhjusel lapsele järgi õigeaegselt, teavitab ta sellest õpetajat telefoni teel. Kui õpetaja lapsevanemaga kontakti ei ole saanud ja lapsevanem pole lapsele 19.00 -ks järele tulnud, võtab õpetaja ühendust politseiga ning edasi toimitakse politsei korralduste järgi. Kui lapsevanem ei jõua lapsele järele õigeaegselt üle viie korra aastas, siis teavitab lasteasutus tekkinud olukorrast lastekaitse spetsialisti.
 4. LAPSE RIIETUS JA MÄNGUASJAD
  1. Lapse riided peavad olema puhtad ja terved. Lapse riietamisel tuleb arvestada laste mitmekülgse tegevusega toas ja õues.
  2. Et laps õues mängides ennast hästi tunneks, on talle vajalikud mänguriided, mille määrdumise korral ei teki probleeme. Samuti jälgib lapsevanem, et riietus vastaks ilmastikule ja oleks lapsele turvaline (ei tohi olla pikki salle, nööre). Sõrmkindad on mõeldud lapsele, kes oskab neid ise kätte panna! Suvel on vajalik peakate, mis kaitseb last päikese eest.
  3. Rühmatoas on lapsel jalas libisemiskindla tallaga kindlalt jalas püsivad jalanõud, mille jalga panekuga ja jalast äravõtmisega saab laps iseseisvalt hakkama.
  4. Liikumistundideks on lapsel eraldi võimlemisriided (T-särk, lühikesed püksid). Võimlemisriided on riidest kotis, millel on peal lapse nimi. Palun korrastage lapse võimlemisriideid vastavalt vajadusele, kuid vähemalt kord kuus.
  5. Lapsel peab olema isiklik kamm ja taskurätikud (soovitavalt pabertaskurätikud).
  6. Et vältida riiete kadumist ja vahetusse minemist, tuleb varustada laste riided nimega.
  7. Laste turvalisuse tagamiseks on lastel ehete kandmine lasteaias keelatud.
  8. Laste riidekapi korrashoiu eest vastutab lapsevanem.
  9. Mänguasju (mis on terved ja puhtad) võib lasteaeda kaasa võtta rühmasiseselt kokkulepitud päeval ja kui laps on nõus seda jagama rühmakaaslastega. Erandiks on kaisuloom ja raamatud, mida võib kaasa võtta iga päev.
  10. Lasteaeda ei tooda kaasa lapsele ohtlikke ja vägivaldseid mänge õhutavaid mänguasju.
  11. Õpetaja ei vastuta kodust kaasa toodud mänguasja kadumise või purunemise eest.
  12. Lasteaia territooriumil on rattaga sõitmine laste õuesoleku ajal keelatud.
  13. Talvel lasteaeda kaasa võetud kelkudel peab olema nimi ja rühm. Õpetaja ei vastuta kelkude eest.
 5. SÖÖMINE
  1. Lasteaias on 3 toidukorda päevas: hommikusöök, lõunasöök ja õhtuoode.
  2. Lapsevanemal on võimalik mõnest toidukorrast loobuda, kui ta esitab vastavasisulise avalduse direktorile vähemalt üks nädal enne selle nädala algust, mil toidukordade muutmist soovib.
  3. Kui Teie laps on mõnede lasteaias pakutavate toitude suhtes allergiline ning ta ei tohi neid süüa, on selle kohta allergoloogi või perearsti tõend.
  4. Lapsele on keelatud anda lasteaeda kaasa nätsu!
  5. Toidukulu päevamaksumuse (sh toidukordade hinnad) otsustab hoolekogu arvestusega, et vanemaid on võimalik uuest hinnast teavitada vähemalt üks kuu ette.
  6. Nädala menüüga on võimalik tutvuda rühma stendil.
  7. Sünnipäevad – lasteaias tähistame laste sünnipäevi vastavalt rühmas kokkulepitud tavadele. Soovi korral võib sünnipäevalaps teisi kostitada, arvestades sealjuures laste arvuga rühmas.
 6. LAPSE TERVIS
  1. Haiget last on keelatud lasteaeda tuua, kuna see ohustab lapse enda, teiste laste ja personali tervist.
  2. Rühma õpetajal on õigus keelduda haigusnähtudega (köha, vesine nina, põletikulised silmad, kõhulahtisus, oksendamine, hambavalu, lööve, pedikuloos) lapse rühma vastu võtmisest. Kui vanem ei ole õpetaja hinnanguga nõus, peab ta esitama arstitõendi selle kohta, et laps on terve.
  3. Lapsele ei ole lubatud lasteaeda kaasa panna ravimeid. Kui arst on lapse kroonilise terviserikke korral määranud lapsele ravimite manustamise, võib erandjuhul (nt suhkruhaigele) lasteasutuses anda ravimeid arsti määratud annuses üksnes vanema vastutusel ja kokkuleppel direktori määratud lasteasutuse pedagoogiga.
  4. Lapsed viibivad õues iga päev. Madalama kui miinus 20 °C tegelikult toimiva välisõhu temperatuuri või madalama kui miinus 15 °C välisõhu temperatuuri korral ei viida lapsi õue või lühendatakse õues viibimise aega 20 minutini. Tegelikult toimivat välisõhu temperatuuri hindab õpetaja Riigi ilmateenistuse kodulehel www.ilmateenistus.ee avaldatud igapäevaste ilmavaatluste andmete alusel. Last tuppa jätta ei ole võimalik, kuna õuesoleku ajal koristatakse ja tuulutatakse rühmaruume.
  5. Lapse haigestumisest või vigastuse korral teavitab õpetaja koheselt lapsevanemat. Lapsevanem kohustub lapse terviseseisundi halvenemisel lapsele järgi tulema esimesel võimalusel. Vajadusel kutsutakse erakorraline abi.
  6. Vanemate või kiirabi tulekuni võimaldatakse lapsel lamada järelevalve all. Vajadusel antakse haigestunud või vigastatud lapsele kiirabi kohale jõudmiseni esmast abi.
 7. TURVALISUSE TAGAMINE
  1. Lasteaia töötajad loovad lasteaias füüsilise ja psühhosotsiaalse keskkonna, mis on ohutu, turvaline ja pakub lastele erinevaid mängu-, õpi- ja loovtegevuse ning kehalise aktiivsuse edendamise võimalusi.
  2. Välis- ja sisekeskkonna turvalisuse tagamiseks teostavad töökeskkonnanõukogu liikmed lasteaias kontrollkäike (vähemalt kaks korda aastas). Puuduste avastamisel edastatakse vajalik info majandusjuhatajale, kes organiseerib nende kõrvaldamiseks vajalikud tööd.
  3. Laste lasteaias viibimise ajal on tagatud pidev laste järelevalve. Lapsi on keelatud jätta järelevalveta.
  4. Õuesoleku ajal kannavad lapsed rühma värvides veste, et õpetajal oleks oma rühma laste paiknemisest parem ülevaade mängualal.
  5. Õppekäigu ajal tänaval liigeldes on lapsed ja rühma töötajad helkurvestides ja lastega on kaasas vähemalt 3 täiskasvanut.
  6. Laste lahkumisest lasteaia territooriumilt (õppekäigud, teatrikülastused jne) teavitab rühma õpetaja lapsevanemaid eelnevalt rühma vanemate listis või infostendil. Rühma lahkumise korral lasteaia territooriumilt on lapsevanemal võimalik õpetajaga kontakti saada rühma mobiiltelefonil.
  7. Lapsevanemad, lasteaia töötajad ja lapsed sulgevad enda järel väravad, et tagada laste turvalisus.
  8. Lasteaia mängualale ei sõida lapsed, lapsevanemad ega töötajad jalgratastel, vaid lükkavad ratast käekõrval.
  9. Lapsed, lapsevanemad ja lasteaiatöötajad on kohustatud viivitamatult teavitama rühma töötajat või lasteasutuse direktorit laste ja lasteasutuse töötajate vaimset ja füüsilist turvalisust ohustavatest olukordadest.
  10. Hädaolukorra, häire, tulekahju või muu erakorralise olukorra puhul teavitatakse lapsevanemaid telefonitsi. Tulekahju korral evakueeritakse lapsed.
 8. KOOSTÖÖ
  1. Hea koostöö õpetajate ja lapsevanemate vahel põhineb vastastikusel austusel ja usaldusel ning on ka aluseks laste kohanemisele ja turvatunde tagamisele lasteaias.
  2. Lapsevanem annab õpetajale teada, kui laps vajab mingis osas erilist hoolt või tähelepanu või on erivajadusega seoses mingisugused soovitused.
  3. Lapsevanem on kohustatud koheselt teatama õpetajale, kui tema kontaktandmed (telefoninumbrid, e-mail, aadress) on muutunud.
  4. Arusaamatuste korral pöördub lapsevanem esmalt õpetaja poole, seejärel vajadusel õppealajuhataja või direktori poole. Kõik probleemid on lahendatavad!

Kodukord (.doc failina)